SƠ ĐỒ PHIÊN THỨ BA
Sân khấu
TK  BTTTCDB
Mẹ VNAH + AHLLVT + CTUB
1 AHLLVT + Me VNAH +  N. LDT Nguyên Lãnh đạo Tỉnh (3) BTTU + BTTN TWĐ +  Chú Sáu Hoan A Thắng + C Trang + A Lâm A Nghĩa + A Công + C Tuyến
2 Các Tổ chức CTXH (2) Bí thư TĐ các thời kỳ (4) Chú Cường + Chú Thi + Chú Dũng + Cô Loan Chú Cương + Chú Hiểu + A. Long + A. H. Minh  BTVTU (2) + A Bửu + A Sáu 
3 Các Tổ chức CTXH (4) Bí thư TĐ các thời kỳ (4) TWĐ (4) TWĐ (4) Các Sở Ban ngành (4)
4 Các Tổ chức CTXH (4) PBT TĐ qua các thời kỳ (4) Huyện, Thành ủy (4) Tổ CĐ Đại hội (3) Các Sở Ban ngành (4)
5 Các Tỉnh, Thành đoàn (4) PBT TĐ qua các thời kỳ (4) Huyện, Thành ủy (4) Các Sở Ban ngành (4) Các Sở Ban ngành (4)
6 Các Tỉnh, Thành đoàn (4) Các Tỉnh, Thành đoàn (4) Huyện, Thành ủy (4) Các Sở Ban ngành (4) Các Sở Ban ngành (4)
7 Các Tỉnh, Thành đoàn (4) Các Tỉnh, Thành đoàn (4) Đảng ủy trực thuộc (2) + Đơn vị kế nghĩa (2) Các đơn vị kết nghĩa (4) Các đơn vị kết nghĩa (4)
8 1 24 25 48 Các Tỉnh, Thành đoàn (4) Các đơn vị kết nghĩa (2) + A Bình + XSKT 145 170 171 196 197 222 223 248
9 2 23 26 47 49 72 73 96 97 120 121 144 146 169 172 195 198 221 224 247
10 3 22 27 46 50 71 74 95 98 119 122 143 147 168 173 194 199 220 225 246
11 4 21 28 45 51 70 75 94 99 118 123 142 148 167 174 193 200 219 226 245
12 5 20 29 44 52 69 76 93 100 117 124 141 149 166 175 192 201 218 227 244
13 6 19 30 43 53 68 77 92 101 116 125 140 150 165 176 191 202 217 228 243
14 7 18 31 42 54 67 78 91 102 115 126 139 151 164 177 190 203 216 229 242
15 8 17 32 41 55 66 79 90 103 114 127 138 152 163 178 189 204 215 230 241
16 9 16 33 40 56 65 80 89 104 113 128 137 153 162 179 188 205 214 231 240
17 10 15 34 39 57 64 81 88 105 112 129 136 154 161 180 187 206 213 232 239
18 11 14 35 38 58 63 82 87 106 111 130 135 155 160 181 186 207 212 233 238
19 12 13 36 37 59 62 83 86 107 110 131 134 156 159 182 185 208 211 234 237
20         60 61 84 85 108 109 132 133 157 158 183 184 209 210 235 236
21                                        
22         BÁO ĐÀI BÁO ĐÀI BÁO ĐÀI        
Dãy 1 Dãy 2 Dãy 3 Dãy 4 Dãy 5
  Hồng Ngự   Tam Nông   Lai Vung   Lấp Vò
  TP HN   ĐHĐT   Đoàn khối   QS Tỉnh   C. Thành 
  TP CL   Tân Hồng   CA Tỉnh    T, Mười    Thanh Bình
  BĐBP   H. Cao Lãnh   Sa Đéc 

back top